Estratègia de

Drets Humans i

de Justícia Global

Estratègia de Drets Humans i de Justícia Global 2024-26

Quepo és una organització sense ànim de lucre que es dedica al desenvolupament de projectes de comunicació social i producció audiovisual, així com a la creació d’estratègies per a la transformació social, la sensibilització i la incidència política. Ens enfoquem en temàtiques socials i polítiques, tant locals com globals, des d’una perspectiva de defensa dels drets humans, la justícia social, la igualtat de gènere, el medi ambient i el respecte a la diversitat i la interculturalitat.
La nostra missió és empoderar i transformar comunitats a través de la comunicació. A Quepo, considerem la comunicació com una funció humana essencial que enforteix les relacions i organitza iniciatives socials amb impacte positiu. Aquesta eina permet intervenir en els imaginaris i narratives culturals, interactuant amb els valors, concepcions del món i expectatives de canvi de les societats i les seves ciutadanes.

Reconèixer i practicar el poder de la comunicació és clau per a la democratització i la transformació social. Per això, la comunicació social transformadora és un agent de canvi capaç d’inspirar, educar i mobilitzar les comunitats. Busquem consolidar aliances que arribin a públics més amplis, articulant una xarxa diversa d’actors per avançar cap a futurs més justos, inclusius, sostenibles i amb una major consciència crítica ciutadana.

El nostre enfocament de Drets Humans i Justícia Global guia les nostres accions, destacant la interconnexió de tots els drets humans i l’empoderament de les persones i les comunitats per exigir-los i realitzar-los. Col·laborem amb col·lectius socials per impulsar la seva realització i reclamem els Drets Humans Emergents. A més, la perspectiva de Justícia Global afegeix dimensions geogràfiques, polítiques, territorials i educatives, destacant la interconnexió de les lluites locals i globals.
Aquest enfocament ens permet construir transformacions compartides amb les aliances i col·lectius socials amb qui col·laborem, avançant cap a una societat més justa i inclusiva.

Finalitat-Visió de l’estratègia

Contribuir a l’existència de comunitats empoderades, en xarxa, amb  coneixements, valors i capacitats per realitzar plenament els drets humans i la justícia global. A llarg termini, es plantegen objectius estratègics i temes focals amb perspectiva feminista per respondre a les problemàtiques que pretenen abordar a través dels nostres projectes: sensibilització sobre la vulneració de drets, incidència política i transformació social, educació global, impuls de l’economia social, solidària i cooperativa, enfortiment de les comunitats, tot sostenint una mirada integradora.

Objectius estratègics i línies de treball

 1. Empoderament comunicatiu: Ciutadania amb dret a la comunicació i la informació.
 • Desenvolupar metodologies innovadores.
 • Ampliar formacions i consultories en comunicació transformadora.
 1. Informació i transparència: Ciutadania informada sobre drets humans i vulneracions.
 • Comunicació estratègica i construcció d’aliances.
 1. Accés a recursos de comunicació transformadora: Moviments i col·lectius capacitats per fer sensibilització i incidència.
 • Recursos de comunicació transformadora accessibles: producció audiovisual i  campanyes de comunicació.
 1. Canvis culturals: noves narratives de drets humans i mobilització.
 • Combinació d’estratègies amb perspectiva feminista i interseccional al nord i sud globals.
 1. Enfortir i promoure aliances: enxarxament entre actors socials i polítics per impulsar canvis socials.
 • Accions per l’enfortiment del teixit associatiu i ús d’eines de comunicació amb mirada feminista.

Temes Focals durant 2024-26

Els temes focals són línies temàtiques prioritzades de forma estable, per anar assolint resultats acumulatius que redundin en un impacte més coherent i profund. Dins d’una perspectiva de Drets Humans, d’interseccionalitat i de justícia global, s’entén que les múltiples temàtiques que es treballen amb les comunitats no s’escindeixen, ni se’n prescindirà pel fet de prioritzar una sèrie de temes focals; de totes maneres, sí que s’utilitzen com a guia per a prioritzar línies de treball, aliances amb col·lectius i projectes a llarg termini.

Aquests temes focals s’identifiquen amb drets específics:

 1. Drets de les persones migrants: Respondre de forma integral als reptes dels moviments migratoris, enfortir les capacitats a escala institucional i social multinivell. Donar suport a bones pràctiques per proporcionar vies alternatives i segures .
 2. Dret a la Salut i a una vida digna: Especialment a partir del procés Salut Drets Acció i les aliances locals i internacionals.
 3. Feminismes i diversitats: Drets relacionats amb la igualtat entre dones i homes i amb la diversitat LGTBIQ+.
 4. Dret a la no discriminació: Aliances amb col·lectius antiracistes, antifeixistes i feministes pel foment d’una ciutadania crítica, respectuosa, activa i conscient en defensa dels drets humans i una societat equitativa.
 5. Dret a la comunicació i la informació: Aliança amb tot tipus de col·lectius socials i institucions amb voluntat de realització i garantia de drets.
 6. Dret al medi ambient i justícia climàtica: Defensa i promoció del dret humà al medi ambient saludable i sostenible. Fomentar una ciutadania crítica, conscient dels impactes no sostenibles, respectuosa i corresponsable amb la cura i protecció del medi ambient, el territori i la natura.
 7. G. Drets digitals: Noves tecnologies de la informació i la comunicació.Impulsar mecanismes d’articulació i complementarietat d’accions pròpies a escala local, nacional i internacional i combatre la bretxa digital.
 8. Promoure l’economia social, solidaria i responsable: economia circular, economia feminista i començ just, ètic i transformador prioritzant les persones, la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental.

Plans de treball i seguiment estratègic

Per a la implementació de l’estratègia, l’organització treballa i consolida plans de treball anuals (en espais assemblearis, i dins d’equips de treball), estructura projectes a curt, mig i llarg termini, i defineix mecanismes de seguiment, amb els quals s’avalua de forma col·lectiva anualment o semestralment.