Estrategia de

Derechos Humanos y

de Justicia Global

Estratègia de Drets Humans i de Justícia Global 2021-23

Quepo és una organització que té com a missió empoderar i transformar comunitats a partir de la comunicació.
La comunicació a Quepo s’entén com una funció humana fonamental que permet establir i enfortir relacions, per tant generar comunitat i organitzar iniciatives socials; d’altra banda, és una eina que permet intervenir i construir imaginaris i narratives que intervenen en el substrat cultural de les societats i les seves ciutadanes, interactuant amb els seus valors, concepcions del món i expectatives de canvi. Finalment, considerem la comunicació un poder que té cada persona, i que en reconèixer-lo, practicar-lo i associar-lo amb el poder de comunicar d’altres persones, té un potencial de democratització i transformació enorme que cal promoure.

L’enfocament de Drets Humans i de Justícia Global la brúixola compartida per a construir transformacions de forma compartida amb les aliances i col·lectius socials amb qui col·laborem. Sintèticament, ens aliniem amb la idea de la interconnexió de tots els drets humans, en la perspectiva d’empoderament de les persones i les comunitats per a exigir-los i realitzar-los, la responsabilitat dels col·lectius socials per a empènyer a la seva realització, i l’obligació de les institucions de garantir-los. D’altra banda, ens aliniem amb la corrent que reconeix i reclama com a drets humans els considerats Drets Humans Emergents, i la seva estratègia de realització. Quant a la perspectiva de Justícia Global, totalment aliniada i complementària amb la de DDHH, afegeix la dimensió geogràfica, política, territorial, educativa i d’empoderament, amb la que coincidim plenament, començant per la interconnexió de les lluites a nivell local i global.

Finalitat-Visió de l’estratègia

Contribuir a l’existència de comunitats empoderades i en xarxa, amb els coneixements, valors, visions de canvi i capacitats que permetin realitzar en plenitud els drets humans i la justícia global arreu dels territoris del món.

Per a assolir aquesta finalitat a llarg termini, o visió de l’estratègia, es plantegen una sèrie d’objectius estratègics i també una sèrie de temes focals, entorn dels quals realitzar centralment els objectius estratègics.

Objectius estratègics

1. Col·lectius ciutadans i comunitats empoderades per a exercir el seu dret a la comunicació i a la informació, tant pel que fa al seu rol actiu com a comunicadores (i informadores) com al seu rol de ciutadanes que tenen accés a una comunicació i informació fidedigna, empoderadora i mobilitzadora.
Línies de treball estratègiques per a realitzar l’objectiu: Formacions i espais d’aprenentatge en comunicació transformadora, processos comunitaris on la comunicació i l’empoderament en comunicació hi té un rol central, assessoraments i consultories per a plans estratègics de comunicació transformadora.

2. Una ciutadania en múltiples territoris informada i sensibilitzada quant a l’existència mateixa de drets humans universals i la seva vulneració en múltiples formes interconnectades arreu dels territoris, alhora que coneix les alternatives mobilitzades i en construcció i entén com contribuir-hi.
Línies de treball estratègiques per a realitzar l’objectiu: Campanyes de comunicació pròpies, campanyes col·lectives amb les aliances de l’entitat, campanyes construïdes col·lectivament a iniciativa d’organitzacions i col·lectius contractants.

3. Existència de recursos (audiovisuals, gràfics, pedagògics, etc.) de comunicació transformadora a l’abast de la ciutadania i col·lectius que puguin contribuir a canvis culturals i a l’empoderament
Línies de treball estratègiques per a realitzar l’objectiu: Producció audiovisual, gràfica, de productes narratius i digitals, així com didàctics, per a projectes propis, enxarxats amb aliances de l’entitat, i d’altres productes a demanda de col·lectius transformadors contractants.

4. Un canvi cultural (a partir de cosmovisions, paradigmes culturals i narratives en transformació) entre la ciutadania de diferents territoris que faciliti unes millors condicions per a la mobilització i la realització dels drets humans i la justícia global arreu del món.
Línies de treball estratègiques per a realitzar l’objectiu: Combinació de les línies estratègiques de la resta d’objectius, en un treball estructurat estratègicament i a llarg termini.

Temes Focals durant 2021-23

Els temes focals són línies temàtiques prioritzades de forma estable a l’organització, per tal de poder anar assolint resultats acumulatius que redundin en un impacte més coherent i profund durant un període determinat (que habitualment s’estén a més d’un pla estratègic).
Dins d’una perspectiva de Drets Humans (interconnectats, inseparables, etc.), d’interseccionalitat i de justícia global, s’entén que les múltiples temàtiques que es treballen amb les comunitats no s’escindeixen, ni se’n prescindirà pel fet de prioritzar una sèrie de temes focals; de totes maneres, sí que s’utilitzen com a guia per a prioritzar línies de treball, aliances amb col·lectius i projectes a llarg termini.
Aquests temes focals s’identifiquen amb drets específics:

A. Drets de totes les persones migrants, en desplaçament, en recerca d’asil, i refugiades: Amb aliances amb tots els col·lectius que defensen aquests drets i contribueixen a la seva implementació arreu dels territoris.

B. Dret a la Salut i a una vida digna: Especialment a partir del procés Salut Drets Acció i les aliances locals i internacionals.

C. Feminismes, drets relacionats amb la igualtat entre dones i homes i amb la diversitat sexual, de gèneres i de persones LGTBIQ+

D. Dret a la no discriminació: En aliança amb col·lectius antidiscriminació, especialment antiracistes, antifeixistes i feministes.

E. Dret a la comunicació i la informació: en aliança amb tot tipus de col·lectius socials i institucions amb voluntat de realització i garantia de drets, i especialment construint aliances amb col·lectius comunicadors.

Plans de treball i seguiment estratègic

Per a la implementació de l’estratègia, l’organització treballa i consolida plans de treball anual (en espais assemblearis, i dins d’equips de treball), estructura projectes a curt, mig i llarg termini, i defineix mecanismes de seguiment, amb els quals s’avalua de forma col·lectiva anualment o semestralment.