OFERTA

Busquem un/a avaluador/a (o equip) professional per realitzar l’avaluació externa final del programa: El dret a migrar i refugi: el camí impossible; que abordi l’anàlisi d’implementació i cadena de transformació, incloent impacte i resultats.

 

OBJECTIU

L’objectiu d’aquesta convocatòria és realitzar una avaluació sobre el projecte d’educació per al desevolupament atorgat a la convocatòria de subvencions 2022 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que té el títol: El dret a migrar i refugi: el camí impossible. L’avaluació ha de servir a l’entitat beneficiària, com a la resta d’actors implicats per incorporar els aprenentatge i bones pràctiques que hagi aportat el projecte durant el cicle de planificació, disseny, formulació, execució i avaluació, difondre els resultats i impactes a la societat i Titulras de Drets, Responsabilitats i Obligacions participants del projecte i contribuir a la transparència i retorn als grups d’interès.

Podeu consultar els Termes de Referència (TdR) en aquest enllaç.

 


 

A continuació, compartim un resum dels TdR amb la informació més destacada en relació al projecte, perfil i procés de selecció.

 

ANTECEDENTS

Títol del programa: El dret a migrar i refugi: el camí impossible

L’objectiu general del projecte és el de contribuir a garantir el dret a migrar i a l’asil de les persones en moviment que busquen refugi a l’estat espanyol. Davant aquest objectiu el programa aspira a incidir en les causes estructurals de vulneració dels drets assenyalats anteriorment, i, per això, es planteja com a objectiu específic impulsar un canvi de percepció entre la ciutadania i les institucions pel que fa a la inexistència de Vies Legals i Segures (VLiS) i la necessitat de garantir-les, de manera que diferents grups d’actors clau (polítics, govern, ciutadania, mitjans de comunicació) tendeixin al reconeixement de la necessitat de facilitar VLiS, i pressionar des dels seus àmbits d’acció per a garantir-les.

El projecte està dissenyat per desplegar accions en quatre dimensions: recerca, sensibilització, formació i incidència política.

Cobertura geogràfica: El projecte té un abast nacional i internacional. Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, a tot el territori Espanyol.

Durada del projecte: 24 mesos

Entrada en vigor del projecte:

 • Data d’inici: 1 de desembre de 2022
 • Data de finalització: 30 de novembre de 2024

Pressupost total del projecte: 518.019,00 euros

Pressupost total aprovat per l’ACCD:  400.000,00 euros

Finançadora: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Convocatòria de Programa 2022

L’entitat executora del programa és QUEPO, una entitat compromesa amb la promoció de drets humans i justícia global a través de projectes de comunicació i audiovisual,així com d’estratègies de transformació social, sensibilització, l’educació per al desenvolupament, la incidència política i els processos de participació. Posant un interès especial en els continguts de temàtiques socials i polítiques, tant locals com globals, des de l’enfocament interseccional en defensa dels drets humans, la justícia social, la igualtat de gènere, i el medi ambient i el respecte a la diversitat i la interculturalitat.

 

ABAST DE L’AVALUACIÓ

L’àmbit temporal de l’avaluació cobreix el període entre 1/12/2022 i el 30/11/2024 que compren els 24 mesos d’execució del projecte.

La cobertura territorial de l’avaluació comprèn l’àmbit local, nacional i internacional.

L’avaluació es durà a terme incorporant l’EGiBDH (Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans), tant per el que fa a la valoració de resultats i impactes, com en la metodologia d’avaluació, la participació dels titulars (drets, responsabilitats i obligacions) en totes les fases de l’avaluació.

Els objectius de l’avaluació són els següents:

 • Analitzar i extreure lliçons i elements de reflexió i aprenentatge (conclusions) sobre el grau d’assoliment de l’objectiu específic establert en el programa, així com fer recomanacions d’ajust que puguin reorientar el treball del procés transversal. Mesurar l’impacte aconseguit en el canvi de percepció impulsat sobre la inexistència de les VLiS i el camí per a garantir-les.
 • Determinar l’efectivitat en la implementació de les activitats planificades del programa i si s’han produït els resultats esperats.
 • Analitzar la rellevància i pertinença del programa amb relació a les necessitats i context específic i la seva adequació a les condicions de cada moment (tenint en compte l’any electoral que l’acompanya).
 • Mesurar el grau de transversalització del programa i les aliances construïdes per generar aquest canvi de percepció sobre les VLiS a múltiples nivells (societat civil organitzada, ciutadania, institucions…).
 • Aportar recomanacions que puguin ser d’utilitat per a l’entitat subvencionada i per al col·lectiu que en forma part per tal de millorar de cara a futures accions de recerca, sensibilització, incidència política, formació i mobilització pel dret a l’asil i garantia de VLiS.

 

Durada de l’Avaluació: 5 mesos, de novembre 2024 a l’abril 2025.

Tipologia d’Avaluació: Avaluació externa i transversal que aborda l’anàlisi d’implementació i cadena de transformació, incloent impacte i resultats.

Metodologia d’avaluació proposada:

 • Enfocament Metodològic: Combinació d’aproximacions quantitatives i qualitatives, utilitzant eines com entrevistes, enquestes, grups de discussió, i anàlisi de dades existent a partir de documents elaborats.
 • Fonts d’Informació: Recopilació a partir de documents del projecte, trobades amb actors clau, i tallers participatius.

Productes esperats de l’avaluació

 • Informe de concreció metodològica
 • Informe de treball de camp (en cas necessari que especifiqui les enquestes realitzades, etc.)
 • Informe d’avaluació (versió preliminar)
 • Informe d’avaluació final
 • Informe executiu (breu per difusió)

 

PERFIL DE L’EQUIP D’AVALUACIÓ

La persona o persones que realitzin l’avaluació comptaran amb una experiència contrastada en tasques d’avaluació, en especial en les temàtiques sectorials del projecte objecte de l’avaluació (formació en drets humans, migració, refugi, perspectiva de gènere, recerca, incidència política, etc.). Per tal de mantenir el principi d’independència de l’avaluació, les persones avaluadores en cap cas estaran vinculades a l’entitat que ha participat en el disseny i en l’execució del projecte avaluat.

Requisits imprescindibles:

 • Formació acadèmica en EGBDH, seguiment i avaluació de projectes i programes
 • Experiència demostrable en avaluacions d’impacte i resultats
 • Experiència i coneixements demostrables específics en gènere, drets humans i polítiques migratòries, d’asil i refugi
 • Experiència demostrable en la realització d’avaluacions i/o estudis de l’ACCD serà un valor agregat
 • Coneixements tècnics de l’àrea del programa: principis de gestió del cicle de projectes i els mètodes de treball

En cas d’un equip d’avaluació, la seva composició d’experts haurà de ser equilibrada, de forma que els diferents aspectes de l’avaluació del programa (mètodes i tècniques d’avaluació) quedin coberts.

Pressupost per a l’Avaluació: 8.000,00 euros (+ IVA). Aquest import ha de cobrir totes les despeses necessàries per a realitzar l’avaluació i lliurar els productes esperats tal com es descriu al document detallat corresponent.

 

CANDIDATURES I PROCÉS DE SELECCIÓ

Les propostes tècniques s’han de presentar electrònicament al correu electròni: diana@quepo.org indicant en l’assumpte: AVALUACIÓ EXTERNA VLIS ACCD2022-24

Data límit de recepció de propostes: 20 de juny de 2024 (a les 23:59h, CET)

Expectatives del contingut de la proposta tècnica:

 • Portada on s’indica: Nom de la persona o de l’equip avaluador, títol de l’avaluació i dades de contacte
 • Proposta metodològica de treball (preliminar) detallada; aquesta secció es considera molt important, s’espera que la part avaluadora detallin la metodologia per a respondre a les preguntes d’avaluació segons les fons de verificació, informació útil i actors involucrats (veure dossier TdR detallat)
 • Adequació a l’EGBDH
 • Pla de treball amb calendari
 • Proposta de matriu d’avaluació
 • Pressupost detallat
 • CV (en cas que sigui un equip avaluador, s’haurà d’incloure el currículum de cada un dels membres)

Ens posarem en contacte amb la proposta seleccionada en un màxim de 15 dies un cop finalitzat el termini de presentació.

Podeu consultar els Termes de Referència (TdR) en aquest enllaç.

Per qualsevol aclariment o dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic:

Diana Osadci | diana@quepo.org